JAK DOŁĄCZYĆ ?

Według Konstytucji Andersona, podstawowego kanonu praw masońskich (napisanego w 1723 roku) wolnomularzem może być wyłącznie osoba wolna i dobrych obyczajów. Innymi słowy, do ruchu wolnomularskiego wstępować mogą jedynie ludzie godni tego zaszczytu, wolni od nienawiści, uprzedzeń i ograniczeń, a także mający czyste intencje.

Osoba aplikująca musi spełnić szereg wymagań wstępnych. Między innymi, kandydat powinien:
• mieć świadomą, wolną i nieprzymuszoną wolę przystąpienia do Wolnomularstwa;
• być pełnoletni (aczkolwiek sugeruje się, żeby miał przynajmniej 26 lat);
• mieć zapewniony stabilny byt materialny;
• być zdolnym do krytycznego, obiektywnego oglądu świata, który nas otacza;
• cieszyć się doskonałą reputacją (wymagamy także niekaralności sądowej);
• być osobą honorową, lojalną i uczciwą;
• być dyskretnym i zdolnym do zachowania tajemnicy;
• szanować, respektować i wspierać ideały wolnomularskie, w tym przede wszystkim tolerancję dla drugiego Człowieka;
• podzielać wartości, których symbolem jest wolnomularska dewiza: WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO.

Spełnienie powyżej podanych wymagań jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do przyjęcia w szeregi naszej loży.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres e-mail: loza.kultura@gmail.com

• krótkiego życiorysu, zawierającego informacje o wykształceniu, miejscu zamieszkania, wieku i miejscu pracy. Ważne jest, aby podać numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy. Prosimy także, aby Kandydaci zechcieli przybliżyć nam swoją osobę, podając informację o zainteresowaniach, wartościach, którymi kierują się w życiu oraz o aktualnych planach życiowych;
• prośby o przyjęcie wraz z wyjaśnieniem swoich motywacji. Oczekujemy w tym miejscu informacji o powodach, dla których Kandydat decyduje się aplikować do Wolnomularstwa, oczekiwań i wyobrażeń co do pracy lożowej. Mile widziana jest także informacja, skąd Kandydat dowiedział się o Wolnomularstwie, jak wielka jest jego znajomość reguł i wartości, z którymi się identyfikujemy.

Zwracamy uwagę, że przesyłając aplikację trzeba być świadomym, że przyjęcie do Wolnomularstwa nie wiąże się z żadnymi zaszczytami, przywilejami, dostępem do władzy, pieniędzy lub luksusów. Wiąże się natomiast z obowiązkami, własną pracą i wymogiem realnego zaangażowania. Rozpoczynając drogę ku Wolnomularstwu, trzeba też być świadomym konieczności cierpliwego przetrwania okresu przygotowawczego, który wymaga czasu. Zastrzegamy również, że okres odpowiedzi na aplikację może być długi lub żadna odpowiedź nie zostanie udzielona.

Prosimy o dopisanie do każdego z powyższych dokumentów poniższej klauzuli:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a także podawanych w trakcie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procedury bieżącej rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Dokumenty i klauzule prosimy opatrzeć własnoręcznym podpisem.